507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Regulamin wynajmu studia fotograficznego Studio A7

 1. Wynajmującym jest Dawid Ziółkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Szachmat Dawid Ziółkowski” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Tadeusza Czackiego 17 m. 18, 85-138 Bydgoszczy, NIP: 953-241-98-62. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem strony internetowej studioa7.pl i wynajmuje lokal przy ul. Unii Lubelskiej 12, 85-059 w Bydgoszczy z prawej do podnajmu osobom trzecim. Wynajmujący oświadcza także, że sprzęt i wyposażenie dostępne w studiu są jego własnością.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z studia określane są – mianem Najemcy.

3. Osoby które nie mają ukończonego 18 roku życia (niepełnoletnie) mogą użytkować studio tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym lub osobą pełnoletnią.

4. Obsługa studia przeprowadzi wstępy instruktarz z obsługi sprzętu fotograficznego oraz zasad BHP obowiązujących na terenie studia fotograficznego „Studio A7”

5. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego „Studio A7” wraz z wyposażeniem studyjnym (lampy błyskowe, statywy, modyfikatory światła oraz wyzwalacze radiowe lamp błyskowych i inne).

6. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta i obsługi studia fotograficznego „Studio A7”. W przypadku wątpliwości co do eksploatacji, należy niezwłocznie zasięgnąć porady u obsługi Studia.

7. Aparat i obiektywy, monitor poglądowy oraz oświetlenie stałe (filmowe) nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia studia, chyba że ustalono inaczej.

8. Tło fotograficzne ulega normalnemu procesowi zużycia i podlegają dodatkowej opłacie za zużycie. Koszt tła liczony jest za zużyty metr bieżący, a aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej studioa7.pl. Kwoty te doliczane są do ceny wynajmu studia.

9. Jeśli użytkownik zauważy wadliwość jakiegokolwiek sprzętu na terenie studia fotografii, powinien niezwłocznie zgłosić je Wynajmującemu.

10. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt w studio zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt by nie uległ uszkodzeniu z jego winy.

11. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. W innym przypadku zostanie doliczona kwota proporcjonalna do uszkodzeń powierzonego sprzętu.

12. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu z winy najemcy podczas wynajmu studia fotograficznego „Studio A7”

13. Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkód spowodowanych przez najemcę lub osoby trzecie współpracujące z najemcą oraz przebywające na terenie studia fotograficznego podczas jego najmu.

14. Wynajmujący nie odpowiada za szkody materialne i niematerialne powstałe po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem sprzętu, jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach na terenie i obrębie studia fotograficznego „Studio A7”

15. Rezerwacji studia można dokonać przez: zakup za pomocą formularza / koszyka na stronie studioa7.pl na podstronie „Zamów”, za pomocą maila kontakt@studioa7.pl lub osobiście w studio fotograficznym „Studio A7” przy ul. Unii Lubelskiej 12

16. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) i liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. Studio należy opuścić do końca godziny najmu, w przypadku przekroczenia czasu wynajmu będzie pobierana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zgodnie z ceną wynajmu.

17. Dzień zdjęciowy jest liczony od dowolnej godziny najmu i trwa 12 godzin zegarowych. Po przekroczeniu czasy pobierana będzie opłata jak za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zgodnie z obowiązującym cennikiem studio.

18. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie Polski i Unii Europejskiej jest zabronione.

19. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania prac w każdej chwili w studio w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane lub obraźliwe w obliczu polskiego oraz Unii Europejskiej prawa.

20. Na terenie studia oraz przyległym terenie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywanie alkoholu i środków odurzających.