507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Audyt UX

Audyt UX

Audyt UX – czyli audyt użyteczności to analiza ekspercka której celem jest kompleksowa
ocena (ilościowa i jakościowa) serwisu internetowego np. strony, bloga, sklepu, czy aplikacji pod kątem użyteczności i zgodności z przyzwyczajeniami i oczekiwaniami jego użytkowników. Audyt UX pozwala zweryfikować, czy serwis odpowiada potrzebom użytkowników oraz czy i jak można go zoptymalizować w celu poprawy satysfakcji odbiorców. Audyt użyteczności może być przeprowadzany za pomocą wielu metod, a wybrana metoda powinna być opisana we wstępie raportu.
Każda z metod analitycznych obejmuje podobny zakres analizy. W ogólnym ujęciu
obejmuje ocenę architektury informacji, hierarchii ważności elementów oraz standardów i norm, a w toku analizy oceniane są następujące elementy serwisu:
funkcjonalność i przejrzystość systemu nawigacji,
strukturę strony głównej serwisu,
konfigurację i metodykę przekazywania informacji,
przejrzystość informacji oraz precyzyjność stosowanego nazewnictwa,
użyteczność zamieszczonych formularzy,
wersję mobilną strony.
Audyt UX jest przeprowadzony najczęściej w oparciu o następujące metody:
analiza heurystyczna – najczęściej stosuje się 10 heurystyk Nielsena i Molicha oraz rzadziej 8 zasad Schneidermana lub 30 zasad użyteczności Connella,
wędrówka poznawcza – opiera się na testowaniu serwisu z pozycji użytkownika. W pierwszym etapie tworzy się możliwe scenariusze i warianty poruszania się odbiorcy w serwisie a następnie sprawdza się możliwe procesy na stronie,
lista kontrolna – jest to szczegółowy zbiór wytycznych jakie z założenia powinien spełniać serwis (opracowanych przez daną agencję realizującą audyt lub ogólnodostępnych wytycznych). Serwis jest sprawdzany pod kątem zgodności z przyjętą listą wytycznych.
Problemy i błędy napotkane podczas analizy są odnotowywane i oceniane pod względem ich wagi (są przypisywane do odpowiedniej kategorii błędów: krytyczne, średnie, podstawowe).
Podsumowując, wykonanie audytu UX przynosi wiele wymiernych korzyści, między innymi:
pozwala ocenić aktualny stan serwisu internetowego, czy wymagane są jedynie kosmetyczne zmiany lub zawiera wiele błędów krytycznych,
pozwala zidentyfikować najsłabsze strony, co jest bardzo pomocne w przypadku planowania modernizacji serwisu,
w raporcie jest zamieszczony szereg hipotez, które są pomocne przy dalszych badaniach i testach,
analiza wskazuje błędy i ich wagę, co pozwala na precyzyjne podejmowanie działań naprawczych w sposób adekwatny do problemu (według ich priorytetu).