Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Audyt UX – czyli audyt użyteczności, to analiza ekspercka której celem jest kompleksowa ocena (ilościowa i jakościowa) serwisu internetowego np. strony, bloga, sklepu, czy aplikacji pod kątem użyteczności i zgodności z przyzwyczajeniami i oczekiwaniami jego użytkowników. Audyt UX pozwala zweryfikować, czy serwis odpowiada potrzebom użytkowników oraz czy i jak można go zoptymalizować w celu poprawy satysfakcji odbiorców. Audyt użyteczności może być przeprowadzany za pomocą wielu metod, a wybrana metoda powinna być opisana we wstępie raportu.

Każda z metod analitycznych obejmuje podobny zakres analizy. W ogólnym ujęciu obejmuje ocenę architektury informacji, hierarchii ważności elementów oraz standardów i norm, a w toku analizy oceniane są następujące elementy serwisu:

 • funkcjonalność i przejrzystość systemu nawigacji,
 • strukturę strony głównej serwisu,
 • konfigurację i metodykę przekazywania informacji,
 • przejrzystość informacji oraz precyzyjność stosowanego nazewnictwa,
 • użyteczność zamieszczonych formularzy,
 • wersję mobilną strony.

Audyt UX jest przeprowadzony najczęściej w oparciu o następujące metody:

 • analiza heurystyczna – najczęściej stosuje się 10 heurystyk Nielsena i Molicha oraz rzadziej 8 zasad Schneidermana lub 30 zasad użyteczności Connella,
 • wędrówka poznawcza – opiera się na testowaniu serwisu z pozycji użytkownika. W pierwszym etapie tworzy się możliwe scenariusze i warianty poruszania się odbiorcy w serwisie a następnie sprawdza się możliwe procesy na stronie,
 • lista kontrolna jest to szczegółowy zbiór wytycznych jakie z założenia powinien spełniać serwis (opracowanych przez daną agencję realizującą audyt lub ogólnodostępnych wytycznych). Serwis jest sprawdzany pod kątem zgodności z przyjętą listą wytycznych.

Problemy i błędy napotkane podczas analizy są odnotowywane i oceniane pod względem ich wagi (są przypisywane do odpowiedniej kategorii błędów: krytyczne, średnie, podstawowe).

Zalety audytu UX

 • pozwala ocenić aktualny stan serwisu internetowego, czy wymagane są jedynie kosmetyczne zmiany lub czy zawiera wiele błędów krytycznych,
 • pozwala zidentyfikować najsłabsze strony, co jest bardzo pomocne w przypadku planowania modernizacji serwisu,
 • w raporcie jest zamieszczony szereg hipotez, które są pomocne przy dalszych badaniach i testach,
 • analiza wskazuje błędy i ich wagę, co pozwala na precyzyjne podejmowanie działań naprawczych w sposób adekwatny do problemu (według ich priorytetu).
5/5