Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI

Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych

osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google

Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej,

Sklepu oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

 

§1. Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Studio A7 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Hokejowa 19/15 80-180

Gdańsk, numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców: 0000916323-

właściciel

2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://studioa7.pl/sklep/

3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§2. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za

pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak

komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna,

konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą

odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest

upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu

realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:

a. [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach

formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej za

 

pośrednictwem Strony internetowej. Umowa ta jest podstawą prawną przetwarzania

(art.6 ust.1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest

dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem.

Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji

obowiązków ustawowych ciążących na administratorze a także na wypadek roszczeń.

b. [FORMULARZ KONTAKTOWY]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach

formularza kontaktowego lub w wiadomości email wysłanej na adres Administratora

podany na Stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na

wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,

ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu

odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu

zakończenia korespondencji oraz 12 miesięcy od jej zakończenia.

 

5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje

wskazane w poprzednich punktach cele.

6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani

organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony.

Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji

Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed

dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz

na warunkach określonych szczegółowo w:

a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE,

b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

§3. Prawa użytkownika

 

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych,

w tym:

a. prawo dostępu do danych

b. prawo do poprawienia danych

 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem

danych osobowych przez Administratora

 

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik

uprzednio ją wyraził.

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres

l. Hokejowa 19/15 80-180 Gdańsk lub mailowo na adres kontakt@studioa7.pl

 

§4. Pliki cookies i inne informacje

 

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane

są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny,

typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies

(tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia

(np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony

internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia

podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności

wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji

Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna

jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stornie internetowej.

3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może

wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić

także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki

sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres.

4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając

z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub

narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora

w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane

przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną

internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do

administrowania serwerem.

 

6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania

podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

a. Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej

b. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi

Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu

identyfikacji Użytkownika.

8. zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb

Użytkownika.

 

§5. Cel wykorzystania danych

 

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej

e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

§6. Postanowienia końcowe

 

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii

internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony

internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób

widoczny i zrozumiały.

2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy

kierować na adres: kontakt@studioa7.pl