Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI

Przedmiotowy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady zawierania przez Studio A7 Sp. z o.o., Umów o świadczenie usług lub wykonanie dzieła z Klientami oraz nieodpłatnego prezentowania Użytkownikom oferty za pośrednictwem Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL: https://studioa7.pl/sklep/.

§ 1

Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie należy rozumieć następująco:

Studio A7 Sp. z o.o.– Studio A7 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Hokejowa 19/15 80-180 Gdańsk, numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców: 0000916323, numer NIP: 5833434920- właściciel Portalu Internetowego, zawierający za jego pomocą Umowy z Klientami oraz udostępniający Użytkownikom ofertę.

Portal internetowy – strona internetowa zamieszczona pod adresem URL https://studioa7.pl/sklep/ będący własnością Studio A7 Sp. z o.o.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Portalu internetowego zawiera Umowę ze Studio A7 Sp. z o.o.

Użytkownik– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest odbiorcą ofert udostępnionych w Portalu internetowym lub Klientem

Usługa –usługa będąca przedmiotem świadczenia usług przez Studio A7 Sp. z o.o. na rzecz Klienta.

Dzieło– dzieło będące przedmiotem Umowy między Studio A7 Sp. z o.o. a Klientem.

Umowa – umowa o dzieło lub umowa zlecenia zawierana pomiędzy Studio A7 Sp. z o.o. a Klientem, zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Adres URL – adres zawierający informację o lokalizacji witryny w sieci internetowej.

Kalkulator wyceny – narzędzie bezpłatnie udostępnione Użytkownikom przez Studio A7 Sp. z o.o., służące dokonaniu wyceny świadczenia usług lub dzieła, dostępne pod adresem URL: https://studioa7.pl/kalkulator-wyceny-strony-www/.

Specyfikacja techniczna – wymogi techniczne dzieła lub świadczonych usług.

Przycisk – element oprogramowania Portalu internetowego służący wyrażaniu oświadczeń woli Klienta.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

Operator płatności – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców: 0000320590, będąca operatorem systemu płatności „WPPAY” za pośrednictwem, którego prowadzony jest obrót środkami pieniężnymi na podstawie przedmiotowego Regulaminu.

Hosting – usługa, polegająca na udostępnieniu zasobów serwera i oprogramowania związanego z działaniem serwera w celu umożliwienia treści za pomocą sieci Internet.

Domena – unikalny adres internetowy, pod którym usługi są dostępne w Internecie.

§ 2

Cele Portalu internetowego

Celami Portalu internetowego są:

 1. Zawieranie przez Studio A7 Sp. z o.o. z Klientami umów o dzieło oraz umów o świadczenie usług, na odległość za pośrednictwem sieci internet.
 2. Bezpłatne prezentowanie przez Studio A7 Sp. z o.o. Użytkownikom oferty handlowej.

§ 3

Zasady korzystania z Portalu internetowego

 1. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Użytkownikowi w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://studioa7.pl/regulamin/
 2. Korzystając z Portalu internetowego, Użytkownik oświadcza, że znana mu jest treść Regulaminu i akceptuje w całości Regulamin.
 3. Do prawidłowego użytkowania Portalu internetowego wymagany jest dostęp do sieci internetowej, przeglądarki internetowej, konto poczty elektronicznej oraz form płatności akceptowanych przez Operatora płatności.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w § 3 pkt. 4 Regulaminu.
 5. Studio A7 Sp. z o.o. przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu internetowego niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci i Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Portalu internetowego.
 6. Studio A7 Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta lub Użytkownika.

§ 4

Zawarcie umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
 2. wybrać ofertę udostępnioną w Portalu internetowym za pomocą przycisku „dodaj do koszyka” lub zatwierdzić ofertę wygenerowaną przez Kalkulator wyceny za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”;
 3. zaakceptować przedmiotowy regulamin;
 4. uzupełnić dane niezbędne do wystawienia przez Studio A7 Sp. z o.o. faktury;
 5. wskazać dane do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznego udostępnionego do kontaktu ze Studio A7 Sp. z o.o.;
 6. potwierdzić oświadczenie woli do zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
 7. zapłacić cenę za pośrednictwem Operatora płatności na rachunek należący do Studio A7 Sp. z o.o.
 8. w ciągu 28 dni roboczych od daty zaksięgowania ceny na rachunku bankowym należącym do Studio A7 Sp. z o.o. Klient zobowiązany jest odpowiedzieć na próby kontaktu podjęte przez Studio A7 Sp. z o.o.;
 9. Spełnienie przez Klienta warunków wymienionych w § 4 pkt. 1 Regulaminu stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło ze Studio A7 Sp. z o.o.

§ 5

Wykonanie umowy

 1. Przystąpienie przez Studio A7 Sp. z o.o. do wykonania umowy nastąpi dopiero po upływie 14 dni od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Studio A7 Sp. z o.o. zapłaty ceny, jednak nie później niż 28 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Studio A7 Sp. z o.o. zapłaty ceny.
 2. W przypadku zrzeczenia się przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 7 pkt. 1 Regulaminu, Studio A7 Sp. z o.o. niezwłocznie przystąpi do wykonania zawartej Umowy.
 3. Przed wykonaniem umowy Studio A7 Sp. z o.o. odbędzie z Klientem konsultację dotyczącą wykonania dzieła lub świadczenia usług.
 4. Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od konsultacji opisanej w § 5 pkt. 3 Regulaminu dostarczyć Studio A7 Sp. z o.o. materiały niezbędne do wykonania dzieła lub świadczenia usługi.
 5. Po konsultacji z Klientem, Studio A7 Sp. z o.o. przedstawi projekt wykonania dzieła lub świadczenia usług. Klient nie ma możliwości zmiany jego cech istotnych w szczególności dotyczących jego specyfikacji technicznej.
 6. Po zatwierdzeniu przez Klienta projektu, Klient ma prawo żądać zmian w dziele lub świadczonej umowie, które nie wpływają na jego cechy istotne. Studio A7 Sp. z o.o. ma prawo żądać z tego tytułu zapłaty dodatkowego wynagrodzenia określonego według stawek rynkowych.
 7. Wydanie dzieła nastąpi poprzez udostępnienie Klientowi danych do panelu logowania lub przedstawienie przez Studio A7 Sp. z o.o. raportu z wykonanych czynności.
 8. Dzieło uznaje się za wytworzone w chwili jego udostępnienia w sieci Internet.
 9. Studio A7 Sp. z o.o. informuje, że przy realizacji usługi hostingu świadczy wyłącznie usługę pośrednictwa pomiędzy Klientem a osobami trzecimi. W związku z tym, Klient wyraża zgodę na przekazanie osobom trzecim jego niezbędnych danych, a także do zawarcia w jego imieniu przez A7 Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług z osobą trzecią, na warunkach wskazanych w ofercie umieszonej na Portalu internetowym.
 10. Studio A7 Sp. z o.o. oświadcza, iż podmioty wskazane w § 5 pkt. 7 Regulaminu przetwarzają dane Klientów zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Usługa hostingu i usługi domen świadczone są przez osoby trzecie za działanie, których Studio A7 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Usługi hostingu i domen świadczone są na podstawie regulaminów podmiotów świadczących usługę na rzecz Klienta.
 13. Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od konsultacji opisanej w § 5 pkt. 3 Regulaminu dostarczyć Studio A7 Sp. z o.o. materiały niezbędne do wykonania dzieła lub świadczenia usługi.

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku skorzystania z tego prawa Studio A7 Sp. z o.o. zobowiązane jest do zwrotu Klientowi wszystkich otrzymanych środków pieniężnych.
 2. Aby skorzystać z prawa określonego w § 6 pkt. 1 Regulaminu, Klient zobowiązany jest z zachowaniem terminu, złożyć Studio A7 Sp. z o.o. oświadczenie woli z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej.
 3. Klient może zrzec się prawa określonego w § 6 pkt. 1 Regulaminu zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej.
 4. Klient ma prawo odstąpić od Umowy przed zatwierdzeniem projektu opisanym w § 6 pkt. 5. Regulaminu, w takiej sytuacji Studio A7 Sp. z o.o. ma prawo do potrącenia wynagrodzenia za wykonane wcześniej czynności według stawek rynkowych.
 5. Studio A7 Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od Umowy przed zatwierdzeniem projektu opisanym w § 6 pkt. 5 Regulaminu w przypadku stwierdzenia, że wymagania Klienta przekraczają jej możliwości techniczne lub osobowe, jeżeli na etapie opisanym w § 6 pkt. 3 Regulaminu, poinformowała go, że takie zagrożenie istnieje. W takiej sytuacji Studio A7 Sp. z o.o. ma prawo do potrącenia wynagrodzenia za wykonane wcześniej czynności według stawek rynkowych.
 6. Jeżeli na etapie opisanym w § 6 pkt. 3 Regulaminu Studio A7 Sp. z o.o. nie poinformowało Klienta, że wykonywane dzieło lub świadczone usługi mogą przekraczać jej możliwości techniczne lub osobowe, Studio A7 Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy zwracając Klientowi całe wynagrodzenie.
 7. Studio A7 Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, jeżeli specyfikacja techniczna określona przez Klienta będzie zakładała świadczenie usług lub wykonanie dzieła niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub godziła w powszechnie wyznawane wartości. W takiej sytuacji Studio A7 Sp. z o.o. ma prawo do potrącenia wynagrodzenia za wykonane wcześniej czynności według stawek rynkowych.
 8. Studio A7 Sp. z o.o. dokona zwrotu środków określonych w punktach poprzedzających nie później niż 14 dni od dnia złożenia przez jedną z Stron oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności Studio A7 Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

§ 7

Wynagrodzenie

 1. Klient zapłaci Studio A7 Sp. z o.o. wynagrodzenie za wykonane dzieła lub świadczone usługi zgodnie z ich opisem znajdującym się na Portalu internetowym lub zgodnie z opisem wygenerowanym przez Kalkulator wyceny. Kwota podana tytułem wynagrodzenia jest kwotą brutto – nie dolicza się do niej podatku VAT.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za pośrednictwem Operatora płatności na rachunek należący do Studio A7 Sp. z o.o.
 3. Za moment zapłaty poczytuje się zaksięgowanie wynagrodzenia na rachunku bankowym Studio A7 Sp. z o.o.
 4. Po zapłacie Wynagrodzenia tytułem każdej umowy, zawartej za pośrednictwem Portalu internetowego, Studio A7 Sp. z o.o. wystawi fakturę zgodnie z danymi podanymi przez Klienta przy zawarciu umowy. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy oraz na przesłanie faktury w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej wskazanej przez niego.

§ 8

Sposoby rozwiązywania sporów

 1. Studio A7 Sp. z o.o. wyraża zgodę na rozwiązywanie ewentualnych sporów wynikłych z umów zawieranych za pośrednictwem Portalu internetowego w drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi poprzez:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Klient może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 8. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikłych z tytułu umów zawieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Studio A7 Sp. z o.o.

§ 9

Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Portalu internetowym lub udostępnianie Klientowi/Użytkownikowi, w szczególności materiały wchodzące w skład Dzieł i Usług, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego. Prawo to przysługuje Studio A7 Sp. z o.o. lub podmiotom z nią współpracującym, które udzieliły jej odpowiednich licencji lub przekazały jej majątkowe prawa autorskie.
 2. Klient/Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów udostępnionych na Portalu internetowym lub udostępnionych mu przez Studio A7 Sp. z o.o. wyłącznie na potrzeby własne własnych lub potrzeb wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Klient/Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Studio A7 Sp. z o.o.

§ 10

Rękojmia

 1. W przypadku wad dzieła lub usług świadczonych przez Studio A7 Sp. z o.o., Klientowi przysługuje prawo do rękojmi wyrażone w art. 556 KC i następnych.
 2. Studio A7 Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy od dnia wydania dzieła lub przedstawienia raportu ze świadczonych usług.
 3. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady zawiadomić studio A7 Sp. z o.o. o wykryciu wady, na adres siedziby Studio A7 Sp. z o.o. z zachowaniem formy dokumentowej.
 4. Termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady rozpoczyna się̨ z dniem zawiadomienia Studia A7 Sp. z o.o. o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad.
 5. Jeżeli wady w dziele lub słudze nie da się usunąć Klient ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia lub żądać ponownego wykonania dzieła lub usługi.
 6. Jeżeli Studio A7 Sp. z o.o. nie odpowie na wezwanie Klienta do usunięcia wady, Klient ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Studio A7 Sp. z o.o.

§ 11

Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem URL: https://studioa7.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawieranych na podstawie przedmiotowego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku.