5/5

Spis treści

DNS  – czyli Domain Names System – jest to system serwerów, które służą do przechowywania danych związanych z nazwami domen. Dzięki DNS użytkownicy posługują się łatwymi, skróconymi nazwami domen złożonych z ciągów liter i cyfr zamiast adresów IP.

Mówiąc inaczej – DNS jest usługą, umożliwiającą tłumaczenie nazwy domeny np. studioa7.pl na adres IP.

Struktura bazy danych DNS jest zhierarchizowana. Najwyżej w hierarchii znajdują się domeny typu TLD (ang. Top Level Domain), wśród których wyróżnia się:

  • tzw. ccTLD (ang. country code TLD), czyli domeny krajowe, oznaczające dany kraj np. us. (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), pl. (Polska), it. (Włochy),
  • domeny funkcjonalne tzw. gTLD (ang. generic TLD) np. org. lub. com.
5/5